Disclaimer en voorwaarden

Gebruik van eRCeeMedia.eu is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden.

Door het gebruiken van onze website gaat u akkoord met cookies ten behoeve van analyse. Lees ons uitgebreide Privacy Statement over het gebruik van cookies Toegang tot en het gebruik van eRCeeMedia.eu betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van eRCeeMedia.eu wordt uitdrukkelijk afgewezen.

Gebruik

Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van WintersportEuropa.nl. Alhoewel wij ons inspannen om de inhoud van eRCeeMedia.eu zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan geen enkele garantie worden geboden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op eRCeeMedia.eu wordt gepubliceerd of waartoe via eRCeeMedia.eu toegang wordt geboden. Wij aanvaarden in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright en auteursrechten

Alle op eRCeeMedia.eu afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn eigendom of in licentie bij eRCeeMedia en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot WintersportEuropa.nl.

Het is de gebruiker van eRCeeMedia.eu niet toegestaan de inhoud van eRCeeMedia.eu te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van eRCeeMedia of andere rechthebbenden.

Misbruik zal door ons worden aangepakt. Met name het klakkeloos copiëren van onze content wordt regelmatig en steeksproefsgewijs door ons gecontroleerd. Op misbruik zal een waarschuwing volgen. En bij herhaalde schending zullen wij misbruik melden bij de daartoe geeigende instanties.

Hyperlinks naar derden

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van eRCeeMedia, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van eRCeeMedia.eu. Hoewel eRCeeMedia.eu uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Aansprakelijkheid

Wij geven geen enkele garantie noch aanvaarden wij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites. Gebruikers van eRCeeMedia.eu kunnen, onder bepaalde voorwaarden, automatisch worden voorzien van specifieke gegevens, op basis van een door hen opgegeven profiel. Dergelijke gegevens kunnen worden verzonden via e-mail. Op de verzending en de inhoud van deze berichten is het bovenstaande onverkort van toepassing. Deze berichten worden uitsluitend verzonden als men zich daartoe via de site heeft aangemeld.

Op eRCeeMedia.eu en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Tip » meer weten over privacy en cookies? Klik hier